Dokončení kanalizace a ČOV Velké Svatoňovice -1. etapa

Cílem celé akce je výstavba kanalizace a následné čištění odpadních vod z nemovitostí ve středu obce. Nová gravitační oddílná splašková kanalizační síť v centrální části obce bude doplěna o dvě čerpací stanice. Z čerpací stanice za KK budou odpadní vody z celé zájmové oblasti odváděny výtlakem na stávající čistírnu odpadních vod u bývalého kina. Součástí gravitační kanalizace jsou napojovací body. Jedná se odbočky z kanalizačních gravitačních řadů zakončené revizní šachtou. Do těchto šachet budou zaústěny kanalizační přípojky z jednotlivých nemovitostí.

Fotografie budou doplňovány podle postupu prací.