Oznámení starosty o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 2018 s pokyny pro voliče

OZNÁMENÍ STAROSTY O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Starosta obce Velké Svatoňovice v souladu s § 15 odst. 1, písm. b) a podle § 29 zákona a č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuje voliče:

 

Doba konání voleb

Volby do zastupitelstva obce Velké Svatoňovice se uskuteční

v pátek          5. října 2018             od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu       6. října 2018             od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Místem konání voleb v obci Velké Svatoňovice je pro:

volební okrsek č. 1 – místnost v přízemí OÚ Velké Svatoňovice v čp. 68

volební okrsek č. 2 – spolková místnost v budově tělocvičny Markoušovice čp. 110

 

Vymezení volebních okrsků

volební okrsek č. 1 – občané s trvalým pobytem v části obce Velké Svatoňovice

volební okrsek č. 2 – občané s trvalým pobytem v části obce Markoušovice

 

Další informace a pokyny pro voliče

(1) Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Od 3.10.2018 za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky může volič obdržet jiné hlasovací lístky na Obecním úřadě ve Velkých Svatoňovicích v čp. 68. Ve dnech voleb může volič obdržet za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný hlasovací lístek i ve volební místnosti. V obci Velké Svatoňovice se volí  9 členů zastupitelstva.

 

(2) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

 

(3) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

 

(4) Hlasovací lístek může volič upravit jedním z uvedených způsobů:

 

  1. a) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu kandidátů této volební strany. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

 

  1. b) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, 9. Pokud by bylo tímto způsobem označeno více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

 

  1. c) Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce (např. označí 5 kandidátů a 1 stranu, pro stranu zbývají 4 hlasy pro kandidáta na 1.-4. místě na kandidátce, u volené strany přednostní hlasy nelze učinit, k označeným případným křížkům ke kandidátům u volené strany se nepřihlíží). Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

 

(5) S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.

 

(6) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

 

(7) Pokyny předsedy okrskové volební komise k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny osoby přítomné ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí.

 

(8) Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může volič před termínem voleb požádat obecní úřad a v době konání voleb okrskovou volební komisi o to,   aby mu bylo umožněno hlasování mimo volební místnost. Okrsková volební           komise zajistí hlasování s přenosnou volební schránkou.

 

 

Bc. Petr Martinec

starosta obce Velké Svatoňovice, v.r.

OZNÁMENÍ STAROSTY o volbách do zastupitelstev obcí 2018
OZNÁMENÍ STAROSTY o volbách do zastupitelstev obcí 2018 (107 zobrazení)
Velikost: 209 KB - pdf