Napojení na novou kanalizaci v dolní části obce

Od 1.3.2019 je možné se připojovat na obecní kanalizaci ve spodní části obce.  Každá nemovitost, která byla zahrnuta do projektu obdržela potřebné dokumenty: „Protokol o napojení na veřejnou kanalizaci“ a výkresovou dokumentaci schválenou stavebním úřadem. Pokud někdo tyto dokumenty neobdržel, může si je stáhnout z webu nebo vyzvednout na OÚ.

Přípojku je možné realizovat za pomocí dodavatelské firmy, popřípadě svépomocí. V obou případech musí být vedení vodotěsné a uložené v pískovém loži. Před zasypáním potrubí provede kontrolu pověřený pracovník obce.

Přiložený protokol je zapotřebí vyplnit a při kontrole před zasypáním předat pověřenému pracovníkovi obce (tel: 733 740 273, 733 740 274). Obsah septiku musí být vyvezen a zlikvidován odbornou firmou a nesmí být vyčerpán do kanalizace (hrozí poškození nové ČOV vyhnilým kalem ze septiku), vedení v septiku musí být propojeno nebo  vest mimo, septik se nesmí více používat. Ke každé přípojce musí být pořízena fotodokumentace (stačí elektronicky), která bude předána spolu s protokolem.

V případě, že používáte více zdrojů vody (studna, dešťová voda, potok), která po použití odteče do kanalizace, musí být na všech zdrojích umístěn vodoměr, aby bylo možno určit přesné množství odváděných vod.

Napojení musí být dokončeno nejpozději do 20.12.2019.

Protokol o napojení na veřejnou kanalizaci