VEŘEJNNÁ VÝZVA na obsazení pozice  ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

OBEC VELKÉ SVATOŇOVICE VYHLAŠUJE VEŘEJNOU VÝZVU

na obsazení pozice

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

 

Místo výkonu práce:                      Obecní úřad Velké Svatoňovice

Druh pracovního poměru:          plný úvazek (40 hodin týdně) na 1rok s možností prodloužení

Začátek pracovního poměru:     dle dohody

Náplň práce:                                     administrativní činnost, zajišťování správy majetku obce, zajišťování archivace

dokumentů, úřední deska, obecní WEB, obecní rozhlas

Platové zařazení:                            8. platová třída dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v akt. znění

Požadavky:                                        minimálně středoškolské vzdělání s maturitou

státní občanství ČR

věk minimálně 18 let

způsobilost k právním úkonům

bezúhonnost

ovládání jednacího jazyka

schopnost samostatné i týmové práce, pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost

znalost práce na PC (MS Office)

příjemné vystupování, komunikativnost

řidičský průkaz sk. B

Lhůta pro podání přihlášky:       do 27.01.2021, do 10:00 hodin

Adresa pro podání přihlášky:    Obec Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 68, 542 35 Velké Svatoňovice

Doklady připojené k přihlášce: strukturovaný profesní životopis

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Způsob podání přihlášky:            uchazeč doručí přihlášku včetně všech příloh v písemné podobě v zalepené obálce poštou nebo osobně na podatelnu OÚ Velké Svatoňovice. Obálka bude označena textem „Veřejná výzva – administrativní pracovník       NEOTVÍRAT.

 

Upozornění pro uchazeče:

Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené ve výzvě, mohou být vyzváni prostřednictvím telefonu k osobnímu pohovoru. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

Zájemce účasti ve veřejné výzvě souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v přehledu a seznamu zájemců v rámci zprávy o posouzení a hodnocení zájemců podle § 6 zákona č. 312/2002 Sb, o úřednících samosprávních celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Těm zájemcům, se kterými nebude uzavřena pracovní smlouva bude společně s tímto oznámením vrácena písemná přihláška se všemi náležitostmi. Zájemce nese náklady, které mu účastí ve veřejné výzvě vznikly.

Ve Velkých Svatoňovicích 05.01.2021