Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Obec Velké Svatoňovice zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tuto

„Výroční zprávu“

  • počet podaných žádostí o informace                               0
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti        0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí                  0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
  • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, 0
  • počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 0

V průběhu roku 2021  nebyla zaslána žádná stížnost, týkající se nedostatků v postupu obecního úřadu při realizaci výše uvedeného zákona.

Viktor Marek

starosta obce Velké Svatoňovice

Výroční zpráva za 2021
Výroční zpráva za 2021 (20 zobrazení)
Datum: 6. 1. 2022
Velikost: 126 KB - pdf