Úřední deska

Elektronická úřední deska Obecního úřadu ve Velkých Svatoňovicích

Od 1. ledna 2006 je úřední deska správních orgánů definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb., který specifikuje následující pravidla:

Každý správní orgán zřizuje úřední desku:

  • Úřední deska musí být nepřetržitě veřejně přístupná
  • Pro orgány územně samosprávných celků se zřizuje jedna úřední deska
  • Obsah úřední desky se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích stanovuje povinnost zveřejnit:

  • Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
  • Záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku.
  • Oznámení o počtu členů zastupitelstva, které má být voleno v následujícím volebním období.
  • Oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.
  • Uzavřené veřejnoprávní smlouvy.