Kategorie: Stavební úřad

Dokumenty stavebního úřadu

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Královehradecký kraj, který zastupuje SÚS Královehradeckého kraje a.s. podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: “ III/3014 – Malé Svatoňovice- rekonstrukce silnice a propustu“ obec Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice – SO 101 Rekonstrukce silnice, SO 201 Rekonstrukce propustku Zveřejněno: 16.3. 2015

Oznámení o zahájení územního řízení

Obec Suchovršice, IČO 00580775, Suchovršice 122, 542 32  Suchovršice (dále jen „žadatel“), dne 7.1. 2014 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Zařízení: informační tabule naučné stezky“ v obci, části obce a k.ú. Suchovršice a v obci, části obce a k.ú. Velké...

Rozhodnutí stavební povolení – veřejná vyhláška

Rozhodnutí stavební povolení – veřejná vyhláška MěÚ Trutnov, odbor výstavby – odd. silničního hospodářství a dopravy vydává stavební povolení na stavbu: Oprava místní komunikace „Lesní“ obec Velké Svatoňovice, část Markoušovice na pozemcích p.č. 537/2, 544/1, 544/22, 581, 583 a 593 vše...

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Obec Velké Svatoňovice, IČO 00278394, 542 35 Velké Svatoňovice 68 (dále jen „stavebník“), dne 25.3.2013 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Oprava místní komunikace „Lesní“, obec Velké Svatoňovice, část obce Markoušovice, na pozemcích p.p.č. 537/2, 544/1,...