Kategorie: Stavební akce

Odstranění požární nádrže

Stávající požární nádrž ve Velkých Svatoňovicích je již delší dobu nefunkční a nevyužívaná. Oprava nádrže by byla neúměrně nákladná oproti jejímu dalšímu využití. Cílem demoličních prací je likvidace nádrže a vytvoření propojovacího koryta na vodní tok potoka. Při bouracích...

Oprava střechy nad vrtem u ČS

Oprava byla již nutná z důvodu havarijního stavu střechy. Předmětem opravy byla nejen výměna celé střešní konstrukce včetně krytiny, ale i oprava pláště zděné stavby vrtu.

Oprava stropu a zateplení podlahy na jevišti v Kulturním klubu

 V prostoru jeviště a krajní části sálu navazující k jevišti bude provedeno vybourání dřevěného stropu s omítkou na rákosu. Pro vynesení nového stropu nad jevištěm byly při opravě střechy v minulém roce osazeny ocelové nosníky, na které budou uloženy nové dřevěné trámy. Pro doplnění...

Oprava sociálního zařízení Mateřské školy

Účelem  této rekonstrukce je oprava již nevyhovujícího socialního zařízení a navýšení počtu WC a umyvadel dle platných norem. Zařízení prošlo kompletní opravou prostorů WC a umývárny, byly vyměněny všechny zařizovací předměty, baterie, odpadní i vodovodní potubí, položeny nové...

Dokončení kanalizace a ČOV Velké Svatoňovice -1. etapa

Cílem celé akce je výstavba kanalizace a následné čištění odpadních vod z nemovitostí ve středu obce. Nová gravitační oddílná splašková kanalizační síť v centrální části obce bude doplěna o dvě čerpací stanice. Z čerpací stanice za KK budou odpadní vody z celé zájmové...